คอร์สแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือฝึกพูด (Speech-Language Pathology)


     การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือที่ผู้ปกครองเรียกว่า ฝึกพูด (Speech-Language Pathology) ให้บริการการฝึกโดยนักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Speech-Language Pathologist) หรือ SLP เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญทางการแพทย์หลักที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก ซึ่งช่วยบำบัด รักษา เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูด การสื่อสาร การออกเสียง เช่น เด็กที่มีพัฒนาการทางการพูดล่าช้า พูดช้ากว่าเกณฑ์ปกติของวัย ไม่พูดเป็นคำ หรือพูดได้น้อยคำ เด็กที่มีปัญหาการออกเสียง พูดไม่ชัด ออกเสียงผิดเพี้ยน หรือมีปัญหาการเปล่งเสียง เด็กที่มีปัญหาทางภาษา ไม่เข้าใจภาษาที่ผู้อื่นพูด หรือไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เด็กที่มีปัญหาการกลืน สำลักอาหารหรือน้ำบ่อยๆ หรือมีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร และเด็กที่มีความผิดปกติอื่นๆ เช่น ออทิสติก, โรคปากแหว่งเพดานโหว่, ภาวะสมองพิการ เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือให้เด็กๆ กลับมามีพัฒนาการทางด้านการพูด การสื่อสาร การสื่อความหมาย ใกล้เคียงตามวัย เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักยภาพที่บ้าน โรงเรียน และสังคมภายนอก นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (นักฝึกพูด) จะใช้กิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความบกพร่องในด้านการพูด
 
     การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (ฝึกพูด) ในเด็ก เป็นรูปแบบการฝึกบำรักษาเฉพาะบุคคล (ใช้วิธีการฝึก รูปแบบการฝึก และอุปกรณ์การฝึกแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหา) โดยมีพื้นฐานการฝึกเพื่อส่งเสริม และรักษาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร การพูด ภาษา การกลืน โดยนักฝึกพูด จะทำการประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของเด็กแต่ละคน

การรักษาเด็กโดยการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (ฝึกพูด) มีหลายรูปแบบ :

การบำบัดแบบเดี่ยว : SLP จะทำงานกับเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร การพูด ภาษา หรือการกลืน โดยใช้กิจกรรมและเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมกับอายุและความสนใจของเด็ก
การบำบัดแบบกลุ่ม : เด็กจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะร่วมกับเพื่อนๆ ที่มีปัญหาคล้ายกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคมและการสื่อสารในกลุ่ม
การให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง : SLP จะให้คำแนะนำและสอนเทคนิคแก่ผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
การประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ : SLP จะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เช่น แพทย์ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้การดูแลรักษาเด็กเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ


ตัวอย่างกิจกรรมที่นักฝึกพูด SLP ใช้ในการบำบัด รักษา

การเล่นเกม : ใช้เกมที่สนุกสนานเพื่อฝึกทักษะการพูด การใช้ภาษา และการสื่อสาร
การเล่านิทาน : ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การเข้าใจภาษา และการใช้จินตนาการ
การร้องเพลง : ฝึกทักษะการออกเสียง การเปล่งเสียง และการควบคุมลมหายใจ
การทำกิจกรรมศิลปะ : ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี : เช่น แอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการฝึกทักษะต่างๆ
 
     นอกจากจะใช้เพื่อฟื้นฟู บำบัดรักษาเด็กๆ ในกลุ่มที่มีภาวะล่าช้าทางพัฒนาการรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังสามารถใช้เพื่อฝึกส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กๆ เพื่อให้ศักยภาพทางด้านการพูด การสื่อสารของเด็กๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการเผชิญสิ่งใหม่ๆ ในสังคมภายนอก เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดในรั้วโรงเรียนอย่างมีศักยภาพ มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผนที่ดี สามารถนำผลลัพธ์จากการฝึก ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดคอร์สฝึกพูดที่บ้าน
เด็กๆ ปรับตัวได้ง่ายในสถานที่คุ้นเคย รู้สึกปลอดภัย ผู้ปกครองไม่ต้องเดินทาง ลดปัญหาด้านการจัดสรรเวลา ฝึกหลังเลิกเรียน และในเวลาที่ผู้ปกครองสะดวก
 
- 1 คอร์ส ประกอบด้วยการฝึกกิจกรรมบำบัดทั้งหมด 10 ครั้ง
- ระยะเวลาการฝึก 1 ชั่วโมงต่อครั้ง (ฝึกพูด 45-50 นาที และให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยง 10-15 นาที)
- สรุปการฝึกในกลุ่มไลน์ส่วนตัวของแต่ละครอบครัวในทุกๆ ครั้งที่เข้ารับการฝึกกิจกรรมบำบัด
- รายงานสรุปการฝึกบำบัด ทุกๆ 10 สัปดาห์ (สำหรับพบแพทย์เฉพาะทางและสำหรับโรงเรียน)
 

รายละเอียดคอร์สฝึกพูดที่คลินิก (กรุงเทพกรีฑา)
 
- 1 คอร์ส ประกอบด้วยการฝึกกิจกรรมบำบัดทั้งหมด 10 ครั้ง
- ระยะเวลาการฝึก 1 ชั่วโมงต่อครั้ง (ฝึกพูด 45-50 นาที และให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยง 10-15 นาที)
- รายงานสรุปการฝึกบำบัด ทุกๆ 2 คอร์ส (สำหรับพบแพทย์เฉพาะทางและสำหรับโรงเรียน)

GROWING SMART CLINIC ได้รับใบอนุญาตสถานพยาบาลประเภทคลินิกอย่างถูกต้อง ให้บริการโดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (นักฝึกพูด) นักจิตวิทยาคลินิก (CBT-ABA) นักจิตวิทยาพัฒนาการ และครูการศึกษาพิเศษ ประสบการณ์เฉพาะด้านพัฒนาการเด็ก ทุกท่านมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่า "เราคือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กตัวจริง ฝึกบำบัดด้วยวิธีการทางการแพทย์รูปแบบสากล"

image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้