ทำไมต้องเลือกเรา

     เราคือคลินิกเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก ทีมนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ผู้นำการให้บริการฝึกกระตุ้นพัฒนาการถึงที่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร มากกว่า 40 ท่าน นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักจิตวิทยาคลินิก ครูการศึกษาพิเศษ ให้การฝึกบำบัด ฝึกกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งที่ GROWING SMART CLINIC สาขากรุงเทพกรีฑา และคอร์สให้บริการที่บ้านแบบส่วนตัว ทั้งรูปแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (สำหรับโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ)

  • คอร์สฝึกบำบัด แก้ไขปัญหา << CLICK สำหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าทางภาษาและสังคมไม่ตรงตามวัย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก ไม่พูด พูดช้า สมาธิสั้น (ADHD) ไม่นิ่ง ไม่มองหน้าสบตา เรียนรู้ช้า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ออทิสติกแท้ (ASD) ออทิสติกเทียม ดาวน์ซินโดรม
  • คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ << CLICK เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำเอาความรู้ วิธีการฝึกบำบัด วิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมต่างๆ ไปใช้ในการฝึกลูกด้วยตัวเองที่บ้าน
  • คอร์สส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการของเด็ก << CLICK เพื่อพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยสู่ความเป็นเลิศทางร่างกายและสติปัญญา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียน EF+ ด้วยวิธีการทางกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) และ Executive Functions เพื่อทำให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เต็มศักยภาพ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

     

     หากผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ สงสัยว่าทำไม 2 ชวบแล้ว ลูกยังไม่พูด พูดช้า พัฒนาการช้า ไม่นิ่ง เรียกไม่หัน ไม่มองหน้าสบตา หรือหากสงสัยว่าลูกเราเข้าข่ายออทิสติกแท้-ออทิสติกเทียม ลูกสมาธิสั้นไหม?
    GROWING SMART CLINIC เราให้บริการประเมินพัฒนาการถึงที่บ้านโดยหัวหน้าทีมนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และเรายังให้บริการคอร์สกระตุ้นพัฒนาการที่คลินิกและบริการถึงที่บ้านแบบตัวต่อตัว กิจกรรมบำบัด ฝึกพูด ปรับพฤติกรรม โดยนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาพัฒนาการ ครูการศึกษาพิเศษ รู้เร็ว เริ่มรักษาเร็ว พัฒนาการมีโอกาสกลับมาใกล้เคียงปกติ 
         

  

     GROWING SMART CLINIC เราให้บริการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการและเสริมสร้างเติมเต็มศักยภาพของเด็ก ทั้งที่คลินิก และให้บริการถึงที่บ้าน เราให้ความสำคัญทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กออทิสติก พัฒนาการล่าช้าทางภาษาและสังคม และเด็กปกติที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ต้องการพัฒนาการศักยภาพรอบด้าน เพราะเราเชื่อว่าพัฒนาการเป็นเรื่องที่รอคอยไม่ได้

 

นักกิจกรรมบำบัด
    นักกิจกรรมบำบัด Occupational Therapist (OT) คือนักวิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งมีใบประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัดในการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการวิชาชีพ โดยนักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทางด้านเด็กเรามีหน้าที่ ประเมิน วางแผนในการบำบัดรักษาร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง และผู้ปกครอง ทำการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่เด็กๆ บกพร่อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่มีแบบแผน รวมทั้งให้คำแนะนำ ประเมินผลซ้ำ เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้ากว่าวัยทั้งทางภาษาและสังคม เด็กออทิสติก เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆ คน มีพัฒนาการที่ดี แข็งแรงสมวัย ปรับตัว ใช้ชีวิตได้ตามบทบาทหน้าที่และอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีความสุข บทบาทวิชาชีพที่ทำให้เห็นภาพมากขึ้นเช่น ในเด็กออทิสติก หรือมีภาวะพัฒนาการล่าช้า นักกิจกรรมบำบัดจะส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ การมองหน้าสบตา การทำงานร่วมกันระหว่างมือและตา ร่างกายซีกซ้ายและขวา ช่วยลดปัญหาอยู่ไม่นิ่ง ปรับลดพฤติกรรมการกระตุ้นตัวเอง เคาะ สะบัดมือ หมุนตัว เขย่งเท้า เล่นเสียง มองแสงหรือของหมุนๆ เด็กสมาธิสั้น ส่งเสริม สมาธิและทักษะในการควบคุมตัวเอง เป็นต้น

 

นักแก้ไขการพูด
    นักแก้ไขการพูด Speech-Language Pathologist เราคือครูฝึกพูดจะทำการตรวจประเมินคัดกรองความผิดปกติของการสื่อความหมายทางภาษาและการพูด ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาและการพูด ทำการฝึกและแก้ไขทุกความผิดปกติ เช่น ลูกไม่พูด พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ หรือภาวะเนื่องมาจากตัวโรคต่างๆ เป็นต้น 

    บทบาทวิชาชีพที่ทำให้เห็นภาพมากขึ้น เช่น ในเด็กออทิสติก นักแก้ไขการพูด จะปรับในเรื่องความชัดของคำต่างๆ ในการออกเสียง การเรียบเรียงรูปประโยค การเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ 

 

นักจิตวิทยาพัฒนาการ
     นักจิตวิทยาพัฒนาการ Developmental Psychologist เรามีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารและการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมกับเด็กออทิสติกและที่มีความต้องการพิเศษทุกๆ คน ให้เหมาะสมเป็นไปตามวัย อีกทั้งส่งเสริมหรือเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสม และลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะส่งผลต่อตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม
    บทบาทวิชาชีพที่ทำให้เห็นภาพมากขึ้น เช่น ในเด็กออทิสติก นักจิตวิทยาพัฒนาการ เบื้องต้นคือการส่งเสริมทักษะการสื่อสารบอกความต้องการในเด็กที่ไม่มีภาษาผ่านการใช้ท่าทาง ลดพฤติกรรมการตีตัวเอง การทำร้ายร่างกาย ร้องไห้ทิ้งตัว เป็นต้น

 

นักจิตวิทยาคลินิก
     นักจิตวิทยาคลินิก คือวิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งมีใบประกอบโรคศิลปะในการประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตใจ ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เช่น ติดเกมส์ ไม่ยอมไปโรงเรียน ปัญหาในการปรับตัว งานเวชศาสตร์ครอบครัว  งานตรวจวินิจฉัยและการบำบัดรักษา โดยใช้หลักการและความรู้ทางจิตวิทยามาวิเคราะห์ และบำบัดรักษารวมถึงการทดสอบทางจิตวิทยาต่างๆ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำครอบครัวบำบัด 


ครูการศึกษาพิเศษ
    ครูการศึกษาพิเศษ Special Education Needs (SEN) เราคือคุณครูเฉพาะทางที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาพิเศษและได้รับในประกอบวิชาชีพครู ครูการศึกษาพิเศษจะมีหน้าที่ในการประเมินทักษะทางวิชาการ โดยใช้หลักสูตรการสอนขั้นพื้นฐานและวางแผนรูปแบบการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจงต่อเด็กแต่ละคน รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนให้เหมาะสม ให้คำปรึกษากับผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กๆ สามารถแสดงศักยภาพทางการศึกษาในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้