เราคือ GROWING SMART

     เราคือทีมนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร กว่า 40 ท่าน นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักจิตวิทยาคลินิก ครูการศึกษาพิเศษ นักแก้ไขการพูด ให้การฝึกบำบัด ฝึกกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งที่ GROWING SMART CLINIC สาขากรุงเทพกรีฑา และคอร์สให้บริการที่บ้านแบบตัวต่อตัว ทั้งรูปแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (สำหรับโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ)

  • คอร์สฝึกบำบัด แก้ไขปัญหา << CLICK สำหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าทางภาษาและสังคมไม่ตรงตามวัย ไม่พูด พูดช้า สมาธิสั้น ไม่นิ่ง ไม่มองหน้าสบตา เรียนรู้ช้า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ออทิสติกแท้ ออทิสติกเทียม
  • คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ << CLICK เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำเอาความรู้ วิธีการฝึกบำบัด วิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมต่างๆ ไปใช้ในการฝึกลูกด้วยตัวเองที่บ้าน
  • คอร์สส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการของเด็ก << CLICK เพื่อพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยสู่ความเป็นเลิศทางร่างกายและสติปัญญา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียน EF+ ด้วยวิธีการทางกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) และ Executive Functions เพื่อทำให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เต็มศักยภาพ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

     

     หากผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ สงสัยว่าทำไม 2 ชวบแล้ว ลูกยังไม่พูด พูดช้า พัฒนาการช้า ไม่นิ่ง เรียกไม่หัน ไม่มองหน้าสบตา หรือหากสงสัยว่าลูกเราเข้าข่ายออทิสติกแท้-ออทิสติกเทียม ลูกสมาธิสั้นไหม?
    GROWING SMART เราให้บริการประเมินพัฒนาการถึงที่บ้านโดยหัวหน้าทีมนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และเรายังให้บริการคอร์สกระตุ้นพัฒนาการที่คลินิกและบริการถึงที่บ้านแบบตัวต่อตัว กิจกรรมบำบัด ฝึกพูด ปรับพฤติกรรม โดยนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาพัฒนาการ ครูการศึกษาพิเศษ รู้เร็ว เริ่มรักษาเร็ว พัฒนาการมีโอกาสกลับมาใกล้เคียงปกติ 
         

  

     GROWING SMART CLINIC เราให้บริการส่งเสริมพัฒนาการและเสริมสร้างเติมเต็มศักยภาพของเด็กที่คลินิก และให้บริการถึงที่บ้าน เราให้ความสำคัญทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กออทิสติก และเด็กปกติที่ต้องการพัฒนาการศักยภาพรอบด้าน เพราะเราเชื่อว่าพัฒนาการเป็นเรื่องที่รอคอยไม่ได้

 

นักกิจกรรมบำบัด
    นักกิจกรรมบำบัด Occupational Therapist (OT) คือนักวิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งมีใบประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัดในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทางด้านเด็ก เรามีหน้าที่ ประเมิน วางแผนในการบำบัดรักษาร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง ผู้ปกครอง ทำการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่เด็กๆ บกพร่อง ผ่านรูปแบบกิจกรรม รวมทั้งให้คำแนะนำ ประเมินผลซ้ำ เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆ คน มีพัฒนาการที่ดี แข็งแรงสมวัย ปรับตัว ใช้ชีวิตได้ตามบทบาทหน้าที่และอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีความสุข บทบาทวิชาชีพที่ทำให้เห็นภาพมากขึ้นเช่น ในเด็กออทิสติก หรือมีภาวะพัฒนาการล่าช้า นักกิจกรรมบำบัดจะปรับลดพฤติกรรมการกระตุ้นตัวเอง อยู่ไม่นิ่ง เคาะ สะบัดมือ หมุนตัว เขย่งเท้า เล่นเสียง มองแสงหรือของหมุนๆ เด็กสมาธิสั้น ส่งเสริม สมาธิและทักษะในการควบคุมตัวเอง เป็นต้น

 

นักจิตวิทยาพัฒนาการ
     นักจิตวิทยาพัฒนาการ Developmental Psychologist เรามีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารและการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมกับเด็กออทิสติกและที่มีความต้องการพิเศษทุกๆ คน ให้เหมาะสมเป็นไปตามวัย อีกทั้งส่งเสริมหรือเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสม และลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะส่งผลต่อตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม
    บทบาทวิชาชีพที่ทำให้เห็นภาพมากขึ้น เช่น ในเด็กออทิสติก นักจิตวิทยาพัฒนาการ เบื้องต้นคือการส่งเสริมทักษะการสื่อสารบอกความต้องการในเด็กที่ไม่มีภาษาผ่านการใช้ท่าทาง ลดพฤติกรรมการตีตัวเอง การทำร้ายร่างกาย ร้องไห้ทิ้งตัว เป็นต้น

 

นักจิตวิทยาคลินิก
     นักจิตวิทยาคลินิก คือวิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งมีใบประกอบโรคศิลปะในการประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตใจ ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เช่น ติดเกมส์ ไม่ยอมไปโรงเรียน ปัญหาในการปรับตัว งานเวชศาสตร์ครอบครัว  งานตรวจวินิจฉัยและการบำบัดรักษา โดยใช้หลักการและความรู้ทางจิตวิทยามาวิเคราะห์ และบำบัดรักษารวมถึงการทดสอบทางจิตวิทยาต่างๆ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำครอบครัวบำบัด 


ครูการศึกษาพิเศษ
    ครูการศึกษาพิเศษ Special Education Needs (SEN) เราคือคุณครูเฉพาะทางที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาพิเศษและได้รับในประกอบวิชาชีพครู ครูการศึกษาพิเศษจะมีหน้าที่ในการประเมินทักษะทางวิชาการ โดยใช้หลักสูตรการสอนขั้นพื้นฐานและวางแผนรูปแบบการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจงต่อเด็กแต่ละคน รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนให้เหมาะสม ให้คำปรึกษากับผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กๆ สามารถแสดงศักยภาพทางการศึกษาในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

 

นักแก้ไขการพูด
    นักแก้ไขการพูด Speech-Language Pathologist เราคือครูฝึกพูดจะทำการตรวจประเมินคัดกรองความผิดปกติของการสื่อความหมายทางภาษาและการพูด ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาและการพูด ทำการฝึกและแก้ไขทุกความผิดปกติ เช่น ลูกไม่พูด พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ หรือภาวะเนื่องมาจากตัวโรคต่างๆ เป็นต้น 

    บทบาทวิชาชีพที่ทำให้เห็นภาพมากขึ้น เช่น ในเด็กออทิสติก นักแก้ไขการพูด จะปรับในเรื่องความชัดของคำต่างๆในการออกเสียง การเรียบเรียงรูปประโยค การเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์  

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้