เราคือ GROWING SMART

     เราคือทีมนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักจิตวิทยาคลินิก ครูการศึกษาพิเศษ นักแก้ไขการพูด ให้การฝึกบำบัด ฝึกกระตุ้นพัฒนาการถึงที่บ้านแบบตัวต่อตัว ทั้งรูปแบบคอร์สภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (สำหรับโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ)

  • คอร์สฝึกบำบัด แก้ไขปัญหา << CLICK สำหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าทางภาษาและสังคม ไม่ตรงตามวัย ไม่พูด พูดช้า สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ออทิสติกแท้ ออทิสติกเทียม
  • คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ << CLICK เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำเอาความรู้ วิธีการฝึกบำบัด วิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการด้วยกิจกรรมต่างๆ ไปใช้ในการฝึกลูกด้วยตัวเองที่บ้าน
  • คอร์สส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการของเด็ก << CLICK เพื่อพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยสู่ความเป็นเลิศทางร่างกายและสติปัญญา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียน ด้วยวิธีการทางกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) เพื่อทำให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เต็มศักยภาพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

     

     และหากผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ สงสัยว่าทำไมลูกไม่พูด พูดช้า พัฒนาการช้า ไม่ตรงตามวัย ไม่นิ่ง หรือหากสงสัยว่าลูกเราเข้าข่ายออทิสติกแท้-ออทิสติกเทียม ลูกสมาธิสั้นไหม?
    เราให้บริการประเมินภาวะทางพัฒนาการถึงที่บ้านโดยหัวหน้าทีมนักกิจกรรมบำบัด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และเรายังให้บริการคอร์สกระตุ้นพัฒนาการถึงที่บ้านแบบตัวต่อตัว กิจกรรมบำบัด ฝึกพูด ปรับพฤติกรรม โดยนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาพัฒนาการ ครูการศึกษาพิเศษ รู้เร็ว เริ่มรักษาเร็ว พัฒนาการมีโอกาสกลับมาใกล้เคียงปกติ 
         

  

     GROWING SMART เราให้บริการส่งเสริมพัฒนาการและเสริมสร้างเติมเต็มศักยภาพของเด็กถึงที่บ้าน เราให้ความสำคัญทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กออทิสติกและเด็กปกติที่ต้องการพัฒนาการศักยภาพ เพราะพัฒนาการเป็นสิ่งที่รอคอยกันไม่ได้

 

นักกิจกรรมบำบัด
    นักกิจกรรมบำบัด Occupational Therapist (OT) คือวิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งมีใบประกอบโรคศิลปะในการประกอบวิชาชีพ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัดเด็กเรามีหน้าที่ ประเมิน วางแผนในการบำบัดรักษาร่วมกับผู้ปกครอง ทำการฝึกฝนทักษะต่างๆ ผ่านรูปแบบกิจกรรม รวมทั้งให้คำแนะนำ ประเมินผลซ้ำ เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆ คน มีพัฒนาการที่ดี แข็งแรงสมวัย ปรับตัว ใช้ชีวิตได้ตามบทบาทหน้าที่และอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีความสุข บทบาทวิชาชีพที่ทำให้เห็นภาพมากขึ้นเช่น ในเด็กออทิสติก หรือมีภาวะพัฒนาการล่าช้า นักกิจกรรมบำบัดจะปรับลดพฤติกรรมการกระตุ้นตัวเอง อยู่ไม่นิ่ง เคาะ สะบัดมือ หมุนตัว เขย่งเท้า เล่นเสียง มองแสงหรือของหมุนๆ เด็กสมาธิสั้น ส่งเสริม สมาธิและทักษะในการควบคุมตัวเอง เป็นต้น

 

นักจิตวิทยาพัฒนาการ
     นักจิตวิทยาพัฒนาการ Developmental Psychologist เรามีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารและการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมกับเด็กออทิสติกและที่มีความต้องการพิเศษทุกๆ คน ให้เหมาะสมเป็นไปตามวัย อีกทั้งส่งเสริมหรือเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสม และลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะส่งผลต่อตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม
    บทบาทวิชาชีพที่ทำให้เห็นภาพมากขึ้น เช่น ในเด็กออทิสติก นักจิตวิทยาพัฒนาการ เบื้องต้นคือการส่งเสริมทักษะการสื่อสารบอกความต้องการในเด็กที่ไม่มีภาษาผ่านการใช้ท่าทาง ลดพฤติกรรมการตีตัวเอง การทำร้ายร่างกาย ร้องไห้ทิ้งตัว เป็นต้น

 

นักจิตวิทยาคลินิก
     นักจิตวิทยาคลินิก คือวิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งมีใบประกอบโรคศิลปะในการประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตใจ ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เช่น ติดเกมส์ ไม่ยอมไปโรงเรียน ปัญหาในการปรับตัว งานเวชศาสตร์ครอบครัว  งานตรวจวินิจฉัยและการบำบัดรักษา โดยใช้หลักการและความรู้ทางจิตวิทยามาวิเคราะห์ และบำบัดรักษารวมถึงการทดสอบทางจิตวิทยาต่างๆ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำครอบครัวบำบัด 


ครูการศึกษาพิเศษ
    ครูการศึกษาพิเศษ Special Education Needs (SEN) เราคือคุณครูเฉพาะทางที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาพิเศษและได้รับในประกอบวิชาชีพครู ครูการศึกษาพิเศษจะมีหน้าที่ในการประเมินทักษะทางวิชาการ โดยใช้หลักสูตรการสอนขั้นพื้นฐานและวางแผนรูปแบบการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจงต่อเด็กแต่ละคน รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนให้เหมาะสม ให้คำปรึกษากับผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กๆ สามารถแสดงศักยภาพทางการศึกษาในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

 

นักแก้ไขการพูด
    นักแก้ไขการพูด Speech-Language Pathologist เราคือครูฝึกพูดจะทำการตรวจประเมินคัดกรองความผิดปกติของการสื่อความหมายทางภาษาและการพูด ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาและการพูด ทำการฝึกและแก้ไขทุกความผิดปกติ เช่น ลูกไม่พูด พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ หรือภาวะเนื่องมาจากตัวโรคต่างๆ เป็นต้น 

    บทบาทวิชาชีพที่ทำให้เห็นภาพมากขึ้น เช่น ในเด็กออทิสติก นักแก้ไขการพูด จะปรับในเรื่องความชัดของคำต่างๆในการออกเสียง การเรียบเรียงรูปประโยค การเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์  

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้