ฝึกกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 

 

 

     GROWING SMART CLINIC สาขากรุงเทพกรีฑา ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน ในการพาน้องๆ เข้ารับการตรวจประเมินพัฒนาการ โดยนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อเริ่มต้นการฝึกกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับน้องๆ ที่มีปัญหาพัฒนาการด้านต่างๆ ล่าช้า ไม่ตรงตามวัย ไม่พูด พูดช้า ปัญหาการเข้าสังคม เรียกไม่ทัน ไม่มองหน้าสบตา ออทิสติกเทียม ออทิสติกแท้ สมาธิสั้น ด้วยสถานที่กว้างขวาง ห้องฝึกกระตุ้นพัฒนาการขนาดใหญ่ (Multi-Sensory Room) อุปกรณ์สำหรับส่งเสริมพัฒนาการครบครัน ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฝึกกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการโดยนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก มีใบประกอบโรคศิลปะถูกต้องตามกฎหมาย (สอบถามรายละเอียด ค่าใช้จ่าย นัดตรวจประเมินผ่านทาง Line Official หรือโทร 083-806-1418)

     และเรายังเล็งเห็นความสำคัญของเวลาสำหรับผู้ปกครองที่ต้องเสียเวลาเดินทางพาน้องๆ เข้ารับการฝึกบำบัด กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่อาจอยู่ไกลจากที่พัก (ใช้เวลาไป-กลับ 4-5 ชั่วโมงในการเดินทางและรอคอยเพื่อการฝึก 1 ชั่วโมง) เราจึงมีบริการคอร์สฝึกบำบัดกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ โดยการส่งนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาพัฒนาการ ครูการศึกษาพิเศษ ให้บริการถึงที่บ้านแบบส่วนตัว (Private Class) เพื่อการจัดสรรเวลาของครอบครัว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปกครอง เพิ่มความสะดวกสบาย และน้องๆ ไม่ต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ เรามีคอร์สให้บริการต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมบำบัด Occupational Therapy (ไทยและอังกฤษ)
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึก 2 ชั่วโมง/ครั้ง

1 ชั่วโมง 45 นาที จัดเตรียมอุปกรณ์และทำการฝึก
15 นาที ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยง


สิ่งที่จะได้รับจากการฝึก ทางกิจกรรมบำบัด
- ปรับระดับการรับความรู้สึกในด้านต่างๆ (Sensory Integration)
- สลายพลังงานปรับระดับความตื่นตัว
- กิจกรรมส่งเสริมความแข็งแรงและความทนทาน กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะสหสัมพันธ์ร่างกายทั้ง 2 ซีก การวางแผนการเคลื่อนไหว
- ลดภาวะอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ จัดท่าขณะทำกิจกรรมและปรับดัดแปลงอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตา
- กิจกรรมส่งเสริมสมาธิ การจดจ่อ การควบคุมตัวเอง
- ส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน
- ส่งเสริมความแข็งแรงและความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อภายในช่องปาก กระตุ้นการกลืน


โปรแกรมกิจกรรมบำบัด  เหมาะสำหรับเด็กปกติที่ต้องการเสริมสร้างพัฒนาการและศักยภาพในการใช้ชีวิตและการเรียน เด็กพัฒนาการล่าช้า(delayed developmental) 
>>>> เด็กสมาธิสั้น(ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder)
>>>> เด็กออทิสติก (ASD - Autism spectrum disorder) 
>>>> เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน(SLD - Specific Learning disabilities) 
>>>> เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(ID - Intellectual disability) 
>>>> เด็กสมองพิการ(Cerebral palsy) 
>>>> เด็กดาว์นซินโดรม(Down syndrome) 
>>>> เด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อนหรือเด็กที่มีโรคทางพันธุกรรม
นักบำบัดใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลจิตวิทยาพัฒนาการ Developmental Psychologist (ไทยและอังกฤษ)
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึก 2 ชั่วโมง/ครั้ง


1 ชั่วโมง 50 นาที จัดเตรียมอุปกรณ์และทำการฝึก
5-10 นาที ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับผู้ปกครอง


สิ่งที่จะได้รับจากการฝึก ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
- ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อแสดงความต้องการ
- ส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางภาษาหรือความเข้าใจภาษาเพื่อระบุคำ ชื่อ ลักษณะ อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมและปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

โปรแกรมจิตวิทยาพัฒนาการ เหมาะสำหรับเด็กปกติที่ต้องการเสริมสร้างทางอารมณ์และสังคม

>>>> เด็กพัฒนาการล่าช้า(delayed developmental) 
>>>> เด็กสมาธิสั้น(ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder ) 
>>>> เด็กออทิสติก (ASD - Autism spectrum disorder) 
>>>> เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน (SLD - Specific Learning disabilities) 
>>>> เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ID - Intellectual disability)
คุณครูใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล

 


จิตวิทยาคลินิก  Clinical Psychologist (ไทยและอังกฤษ)
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึก 2 ชั่วโมง/ครั้ง

1 ชั่วโมง 50 นาที จัดเตรียมอุปกรณ์และทำการฝึก
5-10 นาที ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับผู้ปกครอง


สิ่งที่จะได้รับจากการฝึก ทางจิตวิทยาคลินิก
- แก้ไขและบำบัดรักษาปัญหาทางจิตใจ ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และสัมพันธภาพ 
- ค้นหาวิธีการปรับตัวและการแสดงออกที่ดีและเหมาะสม
- แก้ไขปัญหาติดเกมส์ ไม่ยอมไปโรงเรียน ปัญหาการขับถ่าย ปัญหาทางกายจากภาวะจิตใจ
- กลุ่มครอบครัวบำบัด

โปรแกรมจิตวิทยาคลินิก เด็กที่มีปัญหาติดเกมส์ ไม่ยอมไปโรงเรียน

>>>> เด็กพัฒนาการล่าช้า(delayed developmental) 
>>>> เด็กสมาธิสั้น(ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder ) 
>>>> เด็กออทิสติก (ASD - Autism spectrum disorder) 
>>>> เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน (SLD - Specific Learning disabilities) 
>>>> เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ID - Intellectual disability) 
คุณครูใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลการศึกษาพิเศษ Special Education Needs
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึก 2 ชั่วโมง/ครั้ง

1 ชั่วโมง 50 นาที จัดเตรียมอุปกรณ์ใบงานและทำการเรียนการสอน
5-10 นาที ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับผู้ปกครอง


สิ่งที่จะได้รับจากการศึกษาพิเศษ
- ทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
- การรู้จักกับตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์กับจำนวน 
- การนับเลข การสรุปจำนวน 
- การเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ
- การเรียงลำดับจำนวน
- จับคู่ตัวเลขไทย อารบิก และตัวหนังสือ
- การบวก ลบ เลขในใจ
- การบวก ลบ คูณ หาร โจทย์ปัญหาต่างๆ
- แก้ปัญหาสมการ
- ทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย
- การอ่านพยัญชนะ สระเดี่ยว สระผสม
- การอ่านสะกดคำ
- การอ่าน คำ วลีและประโยค
- การอ่านและสรุปใจความสำคัญ
- การเขียนสะกดคำที่มีสระและพยัญชนะ
- การเขียนเชื่อมโยงระหว่างภาพและคำศัพทท์
- แต่งประโยค เรื่องสั้น

โปรแกรมการศึกษาพิเศษ 

>>>> เด็กพัฒนาการล่าช้า(delayed developmental) 
>>>> เด็กสมาธิสั้น(ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder)
>>>> เด็กออทิสติก (Autism spectrum disorder) 
>>>> เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน(Learning disabilities) 
>>>> เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(Intellectual disability) 
>>>> เด็กดาว์นซินโดรม(Down syndrome)
คุณครูใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้